साधारण, शालीन पोशाक

धेरै व्यक्तिहरूले दाबी गर्छन्, मान्छेको पोशाकको कुनै महत्त्व छैन, हृदयमा रहेका कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । यस विषयमा तथ्य के छ …

म परमेश्वरको नानी हुँ

बी.ई.डब्लियू बी.ई. वारन १. परमेश्वरको प्रशंसा होस् ! चहकिलो मन मेरो हो प्रभुको प्रेमले गर्दा, म परमेश्वरको नानी हुँ; २. …