सिद्धान्तहरू

दि चर्च आफ गाड निम्नलिखितका लागि छ :

व्यक्तिगत परमेश्वर – हिब्रू 8:10
दैविक येशू – प्रेरित 2:36;योहत्रा 1:1,14
अविनाशी, प्रेरणावाला बाइबल – 2 तिमोथी 3:16-17; 2 पत्रुस 1:20-21
पापबाट मुक्ति – मर्कूस 1:21
नयाँ जन्म – यूहत्रा 3:3
सम्पूर्ण पवित्रीकरण – 1 थेसलोनिकी 5:23
सम्पूर्ण पवित्रीकरण र शुद्धिकरण – प्रेरित 15:8-9
पवित्र जीवन – लूका 1:73-75, तीतस 2:11-12
संसारबाट पृथक्ता – 2 कोरिन्थी 6:14-17
साधारण, शालीन पोशाक – व्यवस्था 22:5, 1 तिमोथी 2:9-10, 1 कोरिन्थी 11:14-15
परमेश्वर-जनको एकता – यूहत्रा 17:21
परमेश्वर-जनको सभा – एफिसी 1:10, प्रकाश 18:1-4
दैविक, शारीरिक चङ्गाइ – याकूब 5:14-15
अध्यादेशहरू – मत्ती 28:19-20,यूहत्रा 13:14-17, मत्ती 26:26-20
बहाली (सातौँ तुरहीको गर्जन) – प्रकाश 10:7,प्रकाश 11:15
अनन्त दण्ड वा अनन्त पुरस्कार -मत्ती 25:46
त्रि-एक परमेश्वर – व्यवस्था 6:4
विवाहको पवित्रता – मत्ती 19:5-6,मर्कूस10:11-12, लूका 16:18 रोमी 7:2-3
अहिंसा – लूका 3:14, लूका 6:27-29, लूका 18:20

 

नयाँ करारको चर्च (प्रेरित 20:28)

प्रभु येशूद्वारा व्यवस्थित – मत्ती 16:18
उत्तम जगमा – एफिसी 2:20
प्रभु येशूले यसको व्यवस्था गर्नु हुन्छ – एफिसी 1:22-23, यशैया 9:6
परमेश्वरले सदस्यहरू स्वीकार्नु हुन्छ – प्रेरित 2:47, 1 कोरिन्थी 12:13,18
बचाइएका मात्र सदस्य हुन् – 1 योहत्रा 3:8-10
सबैलाई सदस्यता प्रस्तुत गरियो – 2 पत्रुस 3:9,प्रकाश 22:17

Leave a Comment