म परमेश्वरको नानी हुँ

बी.ई.डब्लियू बी.ई. वारन
१. परमेश्वरको प्रशंसा होस् ! चहकिलो मन मेरो हो प्रभुको प्रेमले गर्दा, म परमेश्वरको
नानी हुँ;
२. सन्तुष्ट सन्तहरू होऊन् आनन्दित मेरो आत्माले, म परमेश्वरको नानी हुँ;
३. सुसमाचार पवित्र जीवनले भनून्, म परमेश्वरको नानी हुँ;
४. पापबाट आज सुरक्षित भएर, हरेक बन्देज ध्वस्त भयो, म परमेश्वरको नानी हुँ;
स्वर्गीय सुनौलो प्रकाश ममाथि प्रवाहरत, म परमेश्वरको नानी हुँ ।
जगतले सुनून्, म गवाही दिने छु, म परमेश्वरको नानी हुँ ।
जसले आत्मालाई अनुग्रह र कीर्तिले भर्छ, म परमेश्वरको नानी हुँ ।
जीवनका जाँचहरूमा स्वर्र्गीय शान्ति मलाई छ, म परमेश्वरको नानी हुँ ।
(धीमा स्वरमा)
पोशाक मेरो मैले शोधक फुहारामा धोएँ, म परमेश्वरको नानी हुँ;
म परमेश्वरको नानी हुँ । म परमेश्वरको नानी हुँ ।
म परमेश्वरको नानी हुँ । म परमेश्वरको नानी हुँ ।

Leave a Comment