कसरी शुरक्षित रहने

निम्न कुराहरुलाई ध्यान दिनुहुहुहोलेलाः
१. जीवन, लामो भएता पनि, वास्तवमा
यो छोटो छ ।
२. त्यहा ँ स्वर्ग छ जसलाई हामीले
प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुछ र नर्क लाई त्याग्नु छ ।
३. तत्कालै तपाई अन्नतमा हुनहुनेछ ।
४. स्वर्गमा तपाई असिम आनन्दमा
अमरत्व अनभु व गनर्हु नु छे त्यसका े विपरित नकर्म ा
तिनीहरु आफ्नो दाँत किट्दै पिंडामा रोइकराइ
गरिरहेका हुनेछन् ।
प्रभुले तपाईलाई विउझाउनु होस् र
यो सत्य हो पापी भएर तपाई नाश मात्र हुनुहुनेछैन
तपाई पहिले नै नाश भइसक्नु भएको छ ।
यदि तपाईले यो सत्यलाई चिन्न सक्नु
भयो भने, येशुले भनेको यो कुरामा तपाईलाई
साहस आउने छः ‘किनभने मानिसको पुत्र
हराएकालाई बचाउँनँनँन आएको हो ।’ मति १८ः११
परमेश्ेश्वरको नामले यो सत्यलाई सम्बोधेधन गर्छ
‘तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र तिमीले
उहाँको नाउँ येशु राख्ने छौं, किनभने उहाँले आफ्ना
मानिसहरुलाई तिनीहरुका पापबाट बचाउनुहुनेछ ।’
मति १ः२१
आफुलुलुलाई बचाउनुकुकुका लागि तपाईर्लले
पश्चात्ताप गर्नुर्पुपर्छ ।
‘………पश्चताप गर किनभन े स्वगर्क ो
राज्य नजीक आएको छ ।’ (मति.३ः२)
‘…….तर तिमीहरुले पश्चात्ताप गरेनौ भने तिमीहरु
सबै त्यसरी नै नाश हुनेछौं । (लुका १३ः३)
‘यस्तो अज्ञानताका समयलाई परमेश्वरले
ध्यान दिनु भएन, तर अव प्रत्येक ठाउँमा सब
मानिसहरुलाई पश्चात्ताप गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ ।’
(प्रेरित १७ः३०)
वास्तविक पश्चात्ताप
त्यसको फलबाट व्यक्त हुन्ुन्ुन्छ,
‘यसकारण पश्चात्ताप सुहाउँदो फल
फलाऔं ।’ (मति ३ः८)
१ पापको लागि गहिरो सोकेक
‘किनभने इश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति
पश्चाताप उत्पन्न गर्छ, र त्यसमा पछुतो
हदँु नै ……………….’ (२ कारे न्थी,७ः१०)
‘म मेरो अधर्म स्वीकार गर्दछु, मेरो पापको
निम्ति म दुःखित छु ।’(भजन ३८ः१८)

२ तोेिडिएको र पश्चातापी आत्मा
‘चूर्ण हृदय भएकाहरु सबैका नजीक
परमप्रभु हुनुहुन्छ, र निराश भएकाहरुलाई उहाँले
बचाउनुहुन्छ ।’(भजन ३४ः१८)
‘तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति
वलिदान हो । हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चात्तापी
हृदयलाई तपाई तिरस्कार गर्नुहुन्न ।’(भजन ५१ः१७)
‘किनकी सदासवर्द ा जीबित हनु र्हु नु े उच्च
र श्रेष्ठ, जसको नाउँ पवित्र हो, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘म
उच्च र पवित्र ठाउँमा बस्दछु, विनम्रको आत्मा जागृत
गराउन र पश्चात्तापीको हृदय जागृत गराउन,
त्यससँग पनि बस्दछु जो आत्मामा पश्चात्तापी र
विनम्र छ ।’ (यशै.५७ः१५)
३ पाप स्वीकार गर्र्र्नुुु
पश्चात्तापी आत्माका साथ पाप स्वीकार
गर्नुस् ।
‘यदि हामीले आफ्ना पापहरु स्वीकार गर्यौ
भन े उहालँ े हामा्र पाप क्षमा गनर्हु न्ु छ, र सब ै अधमर्ब ाट
हामीलार्इ शद्धु पानर्हु न्ु छ, किनकी उहा ँ विश्वासयाग्े य
र धर्मी हुनुहुन्छ ।’ (१ युहन्ना १ः९)
‘र आफ्ना पाप स्वीकार गर्द ै यदर्न नदीमा
तिनीबाट वप्तिस्मा लिन लागे । (मति ३ः६)
४ सबैपैपाप त्याग
पापका े पश्चात्ताप र पापलार्इ स्वीकार गर्नु
मात्र पयापर्् त छनै , तर तपाइर्ल े सब पै ाप त्याग गनर्पु र्छ
‘दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो
विचार त्यागोस् र परमप्रभु तिर फर्कोस्, र उहाँले
त्यसमाथि कपृ ा गनर्हु नु छे ।


हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई
सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ ।’(यशै.५५ः७)
‘आफ्ना पापहरु लुकाउनेको उन्नति हुँदैन,
तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ, त्यसल े कपृ ा
पाउँछ ।’ (हितोपदेश.२८ः१३)
‘……तिमीहरु मध्ये जसले आफुसित भएको
सबै थोक त्याग्दैन, त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन ।’
(लुका १४ः३३)
‘…….जाऊ, अनि फेरि पाप नगर ।’ (युहन्ना ८ः११)
५ क्षमा गर्र्ने े आत्मा
हामीले तिनीहरुलाई क्षमा दिनुपर्छ जो हाम्रो
विरुद्धमा छन,् अन्यथा पभ्र लु े हामीलार्इ क्षमा गनर्हु नु छे नै
‘हामा्र े अपराध क्षमा गनर्हु ासे ,् जसरी हामीले
आफ्ना अपराधीहरुलाई क्षमा गरेका छौं । किनकी
तिमीहरुले मानिसहरुका अपराध क्षमा ग¥यौ भने
तिमीहरुका स्वर्गमा हुने पिताले पनि तिमीहरुलाई
क्षमा गर्नुहुनेछ ।’(मति ६ः१२,१४–१५)
‘जव तिमीहरु प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौं,
तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरुको केही छ भने क्षमा
गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरुका पिताले पनि
तिमीहरुका अपराधहरु क्षमा गरिदिउन ।(मुर्कस ११ः२५)
‘तिमीहरुले आफ्ना भाइलाई आफ्नो हृदयदेखि क्षमा
गरेनौ भने, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले पनि
तिमीहरुसँग त्यसै गर्नुहुनेछ ।’ (मति १८ः३५)

६ फिर्ता गर्र्र्नुुु
‘चोरि गरिएको र अरुलाई धोका दिएर
आर्जन गरेको चीज फिर्ता गर्नुपर्छ अथवा त्यस
वरावरको नगद त्यसको मालिकलाई दिनुपर्छ ।
‘……कोहीबाट अन्याय पूर्वक केही
लिइएको छु भने म त्यसको चार गुणा फिर्ता गरि
दिनेछु ।’ ( लुका १९ः८)
७. विश्वास
जव प्रार्थणा गर्दा तपाई पूर्ण हृदय समर्पण
गर्नुहुन्छ तव तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण पापको बोझ
हलुका भएको अनुभव गर्नुहुनेछ । तब तपाईको हृदय
पूर्णरुपमा शान्ति र आनन्दमा रहन्छ ।
‘………पभ्र ु यशे ुि खष््र टमा विश्वास गनर्हु ासे ,्
र तपाइर्ल े उद्धार पाउनहु नु छे ………..।’(पे्रि रत १६ः३१)
‘विश्वास विना परमश्े वरलार्इ पस्र न्न पार्न ु असं म्भव
छ । किनकी जो परमेश्वरको नजिक आउछ, त्यसले
परमेश्वर हुनुहुन्छ र प्रभुलाई खोज्नेहरुलाई वहाले
प्िर तफल दिनहु न्ु छ भन्न े पक्का विश्वास गनर्पु र्छ ।’
(हिब्रु ११ः६)
‘……किनकी परमेश्वरबाट जन्मेको
हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ, र संसारलाई
जित्ने हाम्रो विश्वास हो ।’(१युहन्ना ५ः४)
यदि हामीहरुमा विश्वास छ भने उद्धार
हुनका लागि गाह्रो छैन ।
‘प्रभु चाहनुहुन्छ कि कोही पनि नाश नहोस, तर सबै
जनाले पश्चाताप गरुन् ।’ (२ पत्रुस,३ः९)
येशुले भन्नुभयो, ‘………..म कहाँ
आउनेलाई कुनै रितीले म त्याग्नेछैन ।’(युहुहुहन्ना ६ः३७)
–विलियम वार्निर्सर्सस

Leave a Comment